top of page
Søk
  • Gestaltterapeut Ingvild B. Høygaard

Vanlige årsaker til utbrenthet

Oppdatert: 12. mar. 2021

Visse forhold øker sjansen for en stressutløst utmattelse. Noen ganger er det én hovedgrunn, andre ganger kan flere forhold sammen forårsake en belastningssituasjon som blir vanskelig å håndtere. Et krysspress fra ulike stressfaktorer i livet, kan gjerne få oss til å "gå i bakken".


Svært ofte kan for eksempel en situasjon med stort press på jobben være noe man håndterer greit nok - helt til man opplever en eksistensiell krise i sitt eget privatliv, har store utfordringer i ekteskapet, har en pårørende som blir alvorlig syk eller et barn som har problemer på skolen. Da kan det bli for mye.


Dette er de vanligste årsakene til utvikling av stressutløst utmattelse:


Traume: Hvis det inntreffer en livstruende situasjon, som en trafikkulykke, å bli utsatt for noe kriminelt som et overfall, eller et større tap, som en nær pårørendes død, kan dette gjøre at man havner i en stessutløst utmattelse. NB: Mange har dessuten med seg traumer av mer langvarig art - fra oppveksten eller fra en vanskelig periode i livet. Disse traumene kan være store eller mindre, men kan ha stor betydning for kroppens stressrespons.


Jeg ser at mange som kommer til meg har med seg slike bakenforliggende større og mindre belastende opplevelser, som viser seg å spille en rolle i utbrentheten de opplever i dag.


Somatisk sykdom: Selve sykdommen kan i seg selv svekke kroppens evne til å takle stress. I tillegg kan langvarige smertetilstander, samt det å få innskrenket funksjonsevne, utløse store stressreaksjoner.


Utfordringer knyttet til dine nærmeste: Sykdom hos partner, barn eller andre nære, som for eksempel syke foreldre, eller barn med problemer på skolen, tenåringsbarn med rusproblemer, konflikter i parforholdet, samlivsbrudd - alt dette kan medføre kraftig emosjonelt stress og dermed potensielt også en stressutløst utmattelse.

Arbeidsrelaterte problemer:

1. Mistrivsel med arbeidsoppgavene: Arbeidet kan oppleves som for monotont eller lite stimulerende, eller man kjenner at man har valgt feil yrke ut fra evner og personlighet. En tiltakende utilfredshet kan være belastende.

2. Stort arbeidspress: For stor arbeidsbelastning medfører gjerne en stressende arbeidssituasjon med små muligheter for avkobling. I mange bransjer har det vært en tendens til effektivisering de siste tiårene, med nedbemanninger, økt arbeidsmengde og økt tempo, mer overtidsarbeid og færre kaffepauser. Dette medvirker til et forhøyet spenningsnivå, fordi individet da potensielt befinner seg i en aktivert tilstand i det autonome nervesystemet mye av tiden.

3. Mobbing:

Flere studier viser at mobbing på arbeidsplassen er langt mer utbredt enn det man har trodd. Å oppleve mobbing er å bli utsatt for en alvorlig krenkelse. Det å være i en arbeidssituasjon med mobbing som vedvarer, kan være en svært stor stressbelastning. Dette øker risikoen for stressreaksjoner og utmattelsesdepresjon. I en del tilfeller er eneste løsning å bytte jobb.

4. Utbrenthet pga. typen oppgaver/kontakt med mennesker i hjelpeyrker: Arbeid som innebærer stadig kontakt med mennesker som trenger hjelp, støtte eller som krever engasjement fra deg som arbeidstaker, uten at du får hentet deg nok inn, medfører stor risiko for å rammes av stressutløst utmattelse før eller senere. Det var dette som opprinnelig ble forbundet med begrepet utbrenthet.


Kilde: Solveig Klingberg Larson: Stress og Helse. Stressutløst utmattelse og utbrenthet.


© Copyright Ingvild Bjerke Høygaard

Comments


bottom of page